Форми мислення: судження, поняття, умовивід


 

Мислення – вищий етап пізнання людини. В його основі лежать постійні зміни уявлень і понять. Воно дає можливість отримувати такі знання, які не є безпосередньою інформацією, одержуваної з допомогою першої сигнальної системи. У клінічній психології мислення відноситься до вищим психічним функціям – самим сложноорганизованним психічним процесам.

Особливості мислення є предметом різних наукових розділів. Так, наприклад, психофізіологічні механізми складають основу загальної та вікової психології, фізіології вищої нервової діяльності, а форми мислення і закони, по яких протікає процес, є предметом вивчення в логіці (хоча зачіпаються і в розділах психології).

Поняття

Поняття як форма мислення дає змогу пізнавати суть предметів і явищ, встановлювати зв’язки між ними, визначати відносини об’єктів по відношенню один до одного, узагальнювати ознаки.

Воно існує у вигляді слів, які можуть позначати щось одиничне (один предмет – «Марс», «Тихий океан»), загальна («Будинок», «Людина»), конкретне («Стіл», «Ложка»), абстрактне («Милосердя», «Вічність»). Важливо розуміти, що поняття відображає істотні властивості предметів, об’єктів, явищ.

Приклади подібного: трикутник можна відрізнити від інших геометричних фігур за наявності у нього трьох кутів (хоча у нього є і інші ознаки – довжина, площа тощо), а тварина володіє такими ознаками, за яким його можна відрізнити від людини або рослин.

Поняття як форма мислення загального характеру є результатом процесу з’ясування загальних властивостей на основі одиничних предметів. Це відбувається завдяки придбанню нових знань. Формування понять – це завжди рух від приватного до загального. Такий процес носить назву «узагальнення», і воно є предметом вивчення в деяких відділах психології (загальної, вікової, клінічної).

Форми мишления: суждение, понятие, умозаключение

В основі процесу засвоєння понять лежить практичний досвід – якщо відбувається його нестача, поняття можуть приймати спотворений вигляд, звужуватися або розширюватися. Це часто відбувається у дітей дошкільного і в деякій мірі молодшого шкільного віку. Приміром, комахи для них не є тваринами, а павук – це комаха. Порушення засвоєння понять у дорослих – це характерна ознака зниженого інтелекту (розумової відсталості).

Цікаве за темою:  Засоби від мігрені швидкого впливу

Поняття як форма мислення не ідентично сприйняття та уявлень пам’яті: воно володіє абстрактним і узагальненим характером.

Судження

Судження як форма мислення передбачає підтвердження чи заперечення якогось факту, події, властивості, особливості, зв’язку. Проявляється воно у фразах, але потрібно пам’ятати, що не кожна фраза є судженням. Так, вигук або односложное пропозиція не відноситься до цієї форми мислення (приклади: «Ой!», «Як же так?»).

Пропозиції, як правило, мають розповідний характер: «Земля обертається навколо Сонця».

Судження може бути істинним або хибним, що визначається логікою. Перше передбачає наявність одного суб’єкта з характеристиками або порівняння двох суб’єктів.

При поділі простого судження слова перестають нести смислове навантаження. Приклад: «Миша менше кішки». Якщо ця пропозиція розділити на два, сенс втрачається.

Складні судження являють собою різні комбінації, які складаються з складного і простого, двох складних або двох простих суджень. Приклади: «Якщо пройде град, рослини можуть постраждати». Тут «рослини можуть постраждати» виступає в якості простого судження.

Судження як форма мислення складного характеру неможливо без граматичних зв’язок («та», «або», «і», «якщо так, то…», «коли…, то…» і т. д.).

Необхідно розрізняти судження і інші логічні форми мислення: поняття виражається словом, а умовивід висновком.

Ця форма мислення також може бути:

 • стверджувальній («Ботаніка – наука про рослини», «Тигр є хижаком»);
 • негативною («Це пропозиція побудовано неправильно», «В російських містах не гуляють ведмеді на вулицях»).
 • Існує й інша класифікація. Загальне судження передбачає затвердження (заперечення), яке належить до явищ, суб’єктів, об’єднаних за допомогою загального поняття («Всі здорові кішки мають чотири лапи»). Приватне передбачає частина предметів, суб’єктів, явищ, які об’єднані поняттям («Якісь поети є графоманами»). В одиничному судженні виражене індивідуальне властивість («Ф. М. Достоєвський – автор «Злочину і покарання»»).

  Цікаве за темою:  Узд голови дорослої людини

  По суті судження відкриває зміст поняття (або декількох) – тому для висловлення необхідно знати зміст усіх використовуваних понять.

  Умовивід

  Умовивід як форма мислення утворюється за допомогою декількох суджень. Таким чином, наявна інформація дає можливість отримувати нові знання.

  Ця форма мислення відноситься до вищих, так як поєднує в собі поняття і судження.

  Умовивід може бути правильним або неправильним. Коли говорять про цю властивість, то мають на увазі теоретичну можливість перевірки, так як правильність виведення – це суб’єктивне явище, яке може перевірятися протягом тривалого часу за допомогою експериментів і логічних міркувань.

  Між судженням і умовиводом існує тісний зв’язок, так як без першого неможливо друге. Умовиводи бувають:

 • дедуктивними, які є результатом процесу мислерассуждения від загального до приватного;
 • індуктивними – узагальнення відбувається від окремого до загального;
 • побудовані на аналогії, яка використовує властивість явищ і об’єктів, що мають схожі ознаки.
 • Взаємодіючі між собою поняття, судження і умовивід формують картину людської свідомості, сприйняття і є основою для розвитку інтелекту.

  Яскравий приклад умовиводу – це доказ геометричних теорем.

  Форми мишления: суждение, понятие, умозаключение

  Отже, основні форми мислення – три складові, без яких неможливий розумовий процес. Саме завдяки їм мозок людини здатний аналізувати і синтезувати, вибудовувати логічні зв’язки, що в результаті призводить до інтелектуального розвитку. Вивчення цих особливостей мислення відноситься до основних розділів логіки, а також до деяким відділам психології.